Download
Huurvoorwaarden in PDF
MUDHuurvoorwaarden2019.pdf
Adobe Acrobat document 476.9 KB


Huurvoorwaarden 

 

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen
MUD Rijplaten B.V. als verhuurder en haar medecontractant als huurder worden aangegaan met betrekking tot de verhuur van rijplaten, draglineschotten, bouwhekken en eventueel overig materieel, hierna te noemen: “het gehuurde”.

1.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 3 BW zijn deze voorwaarden te allen tijde tussen verhuurder en huurder van toepassing ook indien huurder heeft verwezen naar door hem gehanteerde voorwaarden en/of de door verhuurder gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.

1.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.


Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en binden verhuurder niet, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.2 Een aanbieding is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De huurovereenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover verhuurder een schriftelijke (verhuur)bevestiging heeft afgegeven.

3.2 De schriftelijke bevestiging van verhuurder wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Huurder wordt geacht met de inhoud van de schriftelijke bevestiging in te stemmen, tenzij huurder binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging schriftelijk aan verhuurder laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.3 In afwijking van het in art. 3.1 bepaalde kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat verhuurder aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.


Artikel 4. Huurperiode

4.1 De huur wordt aangegaan voor een periode van minimaal één week (rijplaten en draglineschotten) dan wel vier weken (bouwhekken). Hierbij wordt een week gesteld op vijf werkdagen.

4.2 De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip dan wel op het tijdstip waarop het gehuurde of een eerste gedeelte daarvan ter beschikking aan huurder dan wel de vervoerder wordt gesteld.

4.3 De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat door verhuurder is terug ontvangen dan wel de nieuwwaarde van het gehuurde volledig is vergoed. Algemene Verhuurvoorwaarden Uw verhuur tot in de puntjes verzorgd!


Artikel 5. Huurprijs

5.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de vergoeding voor eventuele bijkomende leveringen en diensten, waaronder laad- en loskosten, transportkosten, tolkosten en kosten van uitleggen en oprapen. Deze kosten worden integraal doorberekend. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn exclusief B.T.W.

5.2 Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurder wordt afgehaald, of aan huurder kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs verschuldigd.

5.3 Indien het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd blijft de huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

5.4 Verhuurder heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven.


Artikel 6. Levering, risico en transport

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van het gehuurde vanuit het depot op het adres van verhuurder. Huurder heeft het recht het gehuurde voor aflevering op eigen kosten te inspecteren of te laten keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt het gehuurde geacht in goede staat, gebruiksgereed en volgens overeengekomen aantallen, afmetingen en eventuele verdere specificaties te zijn afgeleverd.

6.2 Het gehuurde is gedurende de gehele huurperiode in de zin van art. 4 voor rekening en risico van de huurder.

6.3 Ook het transport van het gehuurde naar en van de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen zijn voor rekening en risico van huurder.

6.4 Indien transport van het gehuurde wordt verzorgd of geregeld door verhuurder in opdracht van huurder is verhuurder voor door haar of door ingeschakelde vervoerder gemaakte fouten niet aansprakelijk jegens huurder.

6.5 Huurder verplicht zich om zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen van daartoe bevoegde autoriteiten, indien het gehuurde over de openbare weg moet worden vervoerd.


Artikel 7. Gebruik

7.1 Huurder is onder meer gehouden tot het voor eigen rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige staat houden van het gehuurde, het gehuurde te onderhouden, preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, ook buiten de werkuren, het gehuurde in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het gehuurde geschikt dan wel bestemd is.

7.2 Huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen door bijvoorbeeld rijplaten aan elkaar vast te lassen.

7.3 Huurder mag het eigendomsbewijs van verhuurder voorzover aangebracht op het gehuurde, niet verwijderen. Algemene Verhuurvoorwaarden Uw verhuur tot in de puntjes verzorgd!7.4 Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van het gehuurde van verhuurder, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het gehuurde gaat beschouwen als eigendom van huurder. Huurder verplicht zich in dat geval de verhuurder onverwijld hierover te informeren. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van verhuurder tegenover derden komen voor rekening van huurder.

7.5 Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

7.6 Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde te gebruiken op de overeengekomen locatie(s). Op zijn verzoek verplicht huurder zich om verhuurder onverwijld te informeren aangaande de exacte gebruikslocatie van het gehuurde.

7.7 Gebruik van het gehuurde in het buitenland is slechts toegestaan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Alle extra risico’s en kosten die uit het vervoer naar en terug alsmede het gebruik in het buitenland voortvloeien zijn voor rekening van huurder.

7.8 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde nucleair, chemisch, biologisch of op andere wijze ernstig te besmetten of te vervuilen.

7.9 Verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.


Artikel 8. Verzekeringsplicht huurder

8.1 Huurder is op verlangen van verhuurder verplicht om tijdens de huur, daaronder begrepen het laden en lossen, zorg te dragen voor volledige verzekering van het gehuurde tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging. Verhuurder dient daarbij als uitkeringsgerechtigde te worden opgenomen. Huurder is desgevraagd verplicht de polis en premiekwitanties m.b.t. de verzekering aan verhuurder te tonen.


Artikel 9. Retournering

9.1 Huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer in dezelfde goede staat en geheel gereinigd ter beschikking van verhuurder te stellen.

9.2 Huurder verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor teruglevering van het gehuurde, verhuurder daarvan in kennis te stellen, waarbij verhuurder plaats en tijd van teruglevering zal aangeven. Indien verhuurder hieromtrent nalaat mededeling te doen, dient het gehuurde in het depot op het adres van verhuurder te worden teruggeleverd.

9.3 Bij teruglevering dient namens huurder een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft verhuurder het recht het gehuurde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De aantallen, samenstelling en de staat van het gehuurde zoals die geconstateerd wordt door de chauffeur die het gehuurde afvoert, dan wel degene die het gehuurde namens verhuurder in ontvangst neemt zijn/is alsdan bindend.

 

 

 

9.4 In ontvangstneming door verhuurder van het gehuurde bij teruglevering door huurder, laat alle mogelijke aanspraken van verhuurder jegens huurder onverlet. Algemene Verhuurvoorwaarden Uw verhuur tot in de puntjes verzorgd!

 

Artikel 10. Betalingen

10.1 Huurder verplicht zich om iedere factuur van verhuurder binnen 30 dagen na factuurdatum aan verhuurder te voldoen zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is verhuurder gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, gelijk aan 2 procent per maand.

10.3 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,--. 10.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.

 

Artikel 11. Zekerheid

11.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde – ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd – zekerheid te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn, overeenkomstig de eisen van verhuurder voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen van huurder uit de huurovereenkomst.

11.2 De zekerheid blijft alsdan van kracht tot het tijdstip waarop de huur is beëindigd.

 

Artikel 12. Verzuim huurder

12.1 Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval huurder: 1. handelt in strijd met enige bepaling van de huurovereenkomst; 2. in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslag wordt gelegd of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn verplichtingen na te komen dan wel de bedrijfsuitoefening staakt, of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt.

12.2 In een geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.

12.3 Verhuurder heeft in het eerste lid 1 genoemde geval bovendien de keuze om in plaats van ontbinding, van huurder nakoming met schadevergoeding te vorderen of zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten zonder dat verhuurder tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Algemene Verhuurvoorwaarden Uw verhuur tot in de puntjes verzorgd!

 

 

Artikel 13. Schade

13.1 Schade aan het gehuurde (verontreiniging van het gehuurde daaronder begrepen) dient onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder te worden gemeld.

13.2 Ingeval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Huurder is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen. Tevens is huurder verplicht het door verhuurder aan huurder toe te zenden formulier ‘melding vermissing verhuurmaterieel’ binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend te retourneren.

13.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie of hoe ook veroorzaakt, ongeacht of huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen. Onder schade aan het gehuurde wordt in ieder geval begrepen verlies, diefstal, vermissing en alle kosten voor herstel of reparatie die door verhuurder moeten worden gemaakt om het gehuurde weer in een naar oordeel van verhuurder vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur.

13.4 Indien huurder aan verhuurder kenbaar maakt de huur te willen beëindigen en de verhuurder het gehuurde op locatie dient op te halen verplicht verhuurder zich het gehuurde bij eerste gelegenheid te zullen ophalen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen (zoals weersomstandigheden, of omstandigheden aangaande terreingesteldheid of vervoerscapaciteit), die het ophalen van het gehuurde vertragen. In die situaties blijft huurder aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie of hoe ook veroorzaakt zoals bedoeld in art. 13.3 totdat het gehuurde in zijn geheel is opgehaald.

13.5 Reinigingskosten en walskosten worden huurder in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van verhuurder.

13.6 Verhuurder zal bij constatering van vervuiling of besmetting in de zin van art 7.8 het gehuurde, bij retournering, niet accepteren en het gehuurde zonodig op kosten van huurder doorsturen naar een door verhuurder nader aan te wijzen plaats en/of locatie. Het gehuurde blijft aldaar voor rekening en risico van huurder.

13.7 Bij diefstal, vermissing, total-loss, chemische, nucleaire, biologische of andere ernstige vervuiling of besmetting, verplicht huurder zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de op dat moment geldende nieuwwaarde volgens de meest recente huurtarievenlijst van verhuurder onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van overige door haar geleden schade.

13.8 Beschadigde bouwhekken, montageklemmen, kunststof voeten, schoorbuizen en grondankers worden ten allen tijde beschouwd als zijnde total-loss als gevolg waarvan huurder gehouden is de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de op dat moment geldende nieuwwaarde van het betreffende materieel volgens de meest recente huurtarievenlijst van verhuurder onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van overige door haar geleden schade. Algemene Verhuurvoorwaarden Uw verhuur tot in de puntjes verzorgd!

 

 

 

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid verhuurder

14.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van verhuurder. Onder gebrek wordt verstaan een aan verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds voor levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

14.2 Indien verhuurder bij het laden/lossen en uitleggen/oprapen van het gehuurde gebruik maakt van een heftruck of ander materieel is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor op de (laad-/los)locatie veroorzaakte (rij)sporen of andere schade in welke vorm dan ook.

14.3 De aansprakelijkheid van verhuurder is tevens beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4 De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer het totaalbedrag te boven gaan dat op basis van de huurovereenkomst door huurder aan verhuurder verschuldigd is, met een maximum van het bedrag ter hoogte van een termijnfactuur bij lang termijnverhuringen, tenzij de verzekeraar van verhuurder in dat specifieke geval een hoger bedrag uitkeert.

14.5 Huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde. 14.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Indien meer dan één (rechts)persoon als huurder optreedt, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

15.2 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verhuurvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

15.3 Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

15.4 Alle geschillen, welke daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechter, zulks onverminderd de bevoegdheid van verhuurder het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.